خدمات برشکاری
نمونه برش بین کابینتی

نمونه برش بین کابینتی

نمونه برش سرامیک شطرنجی

نمونه برش سرامیکی شطرنجی

نمونه برش بوردی برای کف

نمونه برش بوردی برای کف

نمونه برش سرامیکی

نمونه برش بین کابینتی

نمونه برش خطی 2 میل

نمونه برش خطی ۲ میل

نمونه برش نگین دار

نمونه برش نگین دار

نمونه برش شش ضلعی با دو حاشیه

نمونه برش سرامیک شش ضلعی

نمونه برش سرامیک شش ضلعی

نمونه برش سرامیکی لچکی در اندازه های مورد دلخواه

نمونه برش سرامیکی لچکی در اندازه های مورد دلخواه

نمونه برش شش ضلعی با نگین

نمونه برش شش ضلعی با نگین

نمونه برش واترجتی

نمونه برش واترجتی

نمونه برش سرامیکی

نمونه برش سرامیکی

نمونه برش با نوار دور، بضورت شش ضلعی چسب خورده روی توری

نمونه برش با نوار دور، بضورت شش ضلعی چسب خورده روی توری

نمونه شش ضلعی کار شده روی کف

نمونه شش ضلعی کار شده روی کف

نمونه برش سرامیک کف بصورت نگین دار

نمونه برش سرامیک کف بصورت نگین دار

نمونه برش سرامیک 60*60 گوشه برش خورده نگین دار

نمونه برش سرامیک ۶۰*۶۰ گوشه برش خورده نگین دار

نمونه برش با نوار دور نگین دار

نمونه برش با نوار دور نگین دار

نمونه برش لوزی و شش ضلعی نگین دار

نمونه برش لوزی و شش ضلعی نگین دار

نمونه برش سرامیک لوزی بصورت نگین دار

نمونه برش لوزی و شش ضلعی نگین دار

نمونه برش مهرق با سرامیک مونتاژ و چسبیده روی توری

نمونه برش مهرق با سرامیک مونتاژ و چسبیده روی توری

نمونه برش 5*5 شیت 30*30 بین کابینتی

نمونه برش ۵*۵ شیت ۳۰*۳۰ بین کابینتی

نمونه برش بین کابینتی شیت 30*30

نمونه برش بین کابینتی شیت ۳۰*۳۰

نمونه برش بین کابینتی شیت 30*30

نمونه برش بین کابینتی شیت ۳۰*۳۰

نمونه برش خطی 2 میل بصورت کاشی 30*60

نمونه برش خطی ۲ میل بصورت کاشی ۳۰*۶۰

نمونه برش شش ضلعی نگین دار بصورت کاشی و سرامیک

نمونه برش شش ضلعی نگین دار بصورت کاشی و سرامیک

نمونه برش با سرامیک نگین دار و قابل اجرا با سنگ

نمونه برش با سرامیک نگین دار و قابل اجرا با سنگ