ماشین های برش
دستگاه چهار محور با ورودی سرامیک 80 سانت قابل نصب 30 تیغه-min

دستگاه چهار محور با ورودی سرامیک ۸۰ سانت قابل نصب ۳۰ تیغه

دستگاه چهار موتور جهت برش 45 درجه فارسی و قابل برش قرنیز بصورت طولی بر

دستگاه چهار موتور جهت برش ۴۵ درجه فارسی و قابل برش قرنیز بصورت طولی بر

دستگاه چهارمحور اتومات با ورودی سرامیک 80 سانت قابل نصب 30 تیغه

دستگاه چهارمحور اتومات با ورودی سرامیک ۸۰ سانت قابل نصب ۳۰ تیغه

دستگاه دو محور اتومات 10 تیغه ورودی سرامیک 80

دستگاه دو محور اتومات ۱۰ تیغه ورودی سرامیک ۸۰

دستگاه دو محور اتومات جهت برش سرامیک 40 در 90 همزمان با ورودی دو عدد سرامیک عرض 40 سانت برای تولید برش زیاد قابل نصب 12 تیغه

دستگاه دو محور اتومات جهت برش سرامیک ۴۰ در ۹۰ همزمان با ورودی دو عدد سرامیک عرض ۴۰ سانت برای تولید برش زیاد قابل نصب ۱۲ تیغه

دستگاه دو محور نیمه اتومات با ورودی سرامیک 60 و نصب 10 تیغه

دستگاه دو محور نیمه اتومات با ورودی سرامیک ۶۰ و نصب ۱۰ تیغه

دستگاه سه محور اتومات با ورودی سرامیک 80 سانت با نصب 20 تیغه

دستگاه سه محور اتومات با ورودی سرامیک ۸۰ سانت با نصب ۲۰ تیغه

دستگاه سه محور با ورودی سرامیک 80 سانت و قابل نصب 20 تیغه

دستگاه سه محور با ورودی سرامیک ۸۰ سانت و قابل نصب ۲۰ تیغه

دستگاه یک تیغه ریلی مخصوص برش سرامیک های لبه شکسته

دستگاه یک تیغه ریلی مخصوص برش سرامیک های لبه شکسته

Call Now Button